Program konferencji

Muzyka Relacji

25 marca 2023 r.  (sobota)

9.20 – 9:30 Rozpoczęcie konferencji
9:30 – 11.00 „Jak muzyk może czerpać z psychologii sportu?” – Katarzyna Konarska

Podczas prelekcji zostanie przestawiona tematyka związana z psychologią sportu. Poszukiwanie inspiracji, możliwości rozwoju, których celem jest efektywniejsze działanie w sporcie oraz na scenie. Przedstawię również znaczenie holistycznego podejścia do współpracy, efektywność komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Zostaną omówione wybrane aspekty ze strefy mentalnej, które mogą dotyczyć osób podczas występu – w oparciu o wybrane teorie psychologiczne. Prelekcja będzie wzbogacona o praktyczne ćwiczenia oraz przykłady, które oparte są na moim doświadczeniu pracy ze sportowcami oraz muzykami.

11:15 – 12:45 „Zaburzenia wieku rozwojowego uczniów szkoły muzycznej-rozpoznawanie, interwencje, specyfika pracy.” –  Jarosław Mirkiewicz
12:45 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 15:15 „Funkcjonowanie szkoły muzycznej przyjaznej nauczycielowi i uczniowi z perspektywy dyrektora i rozwiązań praktycznych” – Malwina Zych-Oklejewicz
W prelekcji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– czy możliwa jest efektywna nauka bez ocen cyfrowych
– co jest celem szkoły
– prawne kwestie związane z ocenianiem
– o sile informacji zwrotnej
– szkoła przyjazna, czyli jaka?
15:30 – 17:00  ” Wpływ współpracy nauczyciela i rodzica na rozwój kariery muzycznej dziecka.” – Jarosław Mirkiewicz

Prelekcja poświęcona będzie omówieniu roli i znaczenia relacji rodzic-nauczyciel, w procesie edukacji w szkole artystycznej. Zaprezentowany zostanie kontekst zjawisk, które wpływają i determinują kształtowanie tych relacji – w odniesieniu do teorii psychologicznych, wraz ze wskazaniem tego w jaki sposób zjawiska te determinować mogą styl budowania relacji. Ważna część wystąpienia dotyczyć będzie także współczesnych zjawisk społecznych, które współdeterminują budowanie relacji rodzic – nauczyciel, czemu towarzyszyć będzie przedstawienie i omówienie modelu budowania i rozwijania współpracy z rodzicami uczniów.

17:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI